Offcanvas Section

„Słowem łączymy ludzi czy też dzielimy? Jubileusz to okazja do wybaczenia sobie nawzajem, wdzięcznej pamięci, ale i serdecznego miłosierdzia” – powiedział bp Rudolf Pierskała 27 maja podczas Mszy św. dziękczynnej za 25 lat samorządu gminy Prószków.
Zdaniem kaznodziei, 25-lecie odrodzenia samorządów w naszym kraju, to okazja do wdzięcznej pamięci Bożej Opatrzności, a także do refleksji nad wielką odpowiedzialnością wybranych sołtysów, radnych, wójtów, kierowników jednostek organizacyjnych – jako przedstawicieli mieszkańców gminy. „Wspominając dokonania w tym okresie w Prószkowie na polu rozwoju infrastruktury, szkolnictwa, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa i innych obszarach chcemy najpierw dziękować Bogu” – zachęcał.
Z okazji jubileuszu opolski biskup pomocniczy zachęcał także do refleksji nad mocą słów. „Słowem możemy wydawać polecenia podwładnym, kierować całymi zespołami ludzi, inspirować słuchaczy do wielkich czynów. Słowo kierowane do drugiego człowieka, aby mogło odnieść oczekiwany skutek, musi być poparte życiem, przykładem, świadectwem, bo inaczej stanie się plewą na wietrze” – przestrzegał.
„Możemy słowem budować i niszczyć” – mówił biskup – „czynić pokój, ale i wywołać wojnę, podnieść na duchu lub poniżyć bliźniego. Słowem możemy budzić nadzieję albo doprowadzić do rozpaczy. Życzliwy słowem rodzimy dobro w człowieku, a złym budzimy uprzedzenie. Nadmiarem słów próbujemy zakryć nasze wady i błędy. Upartym zaś milczeniem chcemy okazać swoje niezadowolenie albo obrażenie. Mówiąc gorzką prawdę bez miłości okazujemy się bezduszni i bez miłosierdzia, a zarazem pyszni i zarozumiali” – dodał.
Kaznodzieja przypomniał też, że jesteśmy podobni do Boga, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, dlatego „mamy w sobie moc dobrego słowa, które także dziś może dokonywać wiele wspaniałych rzeczy. Możemy pociągnąć za sobą lokalną społeczność do pięknej współpracy dla dobra wspólnego. Jednak wiele złego językiem możemy wyrządzić przez kłamstwo, oszczerstwo, obmowę, plotkę, fałszywe osądzanie czy kłótnie” – podkreślił.
„Drodzy samorządowcy gminy Prószków” – powiedział bp Pierskała – „dziękując wam za służbę dla dobra wspólnego naszej pięknej krainy śląskiej, a także wypraszam dla was Boże błogosławieństwo na przyszłość”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się