Offcanvas Section

Z końcem września zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie w Kaplic św. Jana Nepomucena w Katedrze Opolskiej. Prace zostały przeprowadzone w ramach wspólnego projektu realizowanego przez parafie katedralne diecezji ostrawsko-opawskiej i diecezji opolskiej pn. Rozwój współpracy transgranicznej przy odnowie katedry w Ostrawie i w Opolu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.  Budżet projektu po stronie polskiej to 227 000 zł, z czego wkład własny to 15% (tj. 34 000 zł) wartości budżetu. Środki na pokrycie wkładu własnego zabezpieczyła Diecezja Opolska.

Diecezja Opolska swymi korzeniami sięga w tysiącletnie dzieje archidiecezji wrocławskiej i w dużej mierze korzysta z jej bogatego dziedzictwa religijnego, które warunkowane było zmiennymi losami całego Śląska. Od początku istnienia zadaniem stojącego na jej czele biskupa było kształtowanie kultu religijnego, który wiąże się także z oprawą muzyczną liturgii tj. grą na organach, prowadzeniem zespołów śpiewaczych i sztuką kantorską. W związku z tym konieczne było utworzenie diecezjalnej struktury, która zajęłaby się kształceniem muzyków kościelnych zgodnie z zaleceniami dokumentów kościoła. W 1974 r. biskup opolski powołał Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Od 2 lat trwają prace remontowe w budynku na ul. Grunwaldzkiej 7, do którego została przeniesiona siedziba Instytutu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.