Offcanvas Section

Z początkiem maja 2016 r. Diecezja Opolska rozpoczęła I etap prac remontowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7.  Zakres przedmiotowy prac obejmuje przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania na działalność edukacyjno-kulturalną Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury.

Od maja 2017 pomiędzy Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem a Diecezją Opolską realizowany jest projekt pod nazwą „Pochwała Muzyki“ zarejestrowany pod numerem: CZ.11.4.120./0.0/0.0/16_009/0000887.

Projekt dotyczy rozwijania współpracy zespołów śpiewaczych pod Pradědem i Diecezji Opolskiej (zespołu Schola Cantorum Opoliensis). Obejmuje nie tylko koncerty, zarówno w w Czechach w miejscowości Vrbno pod Pradědem i w Opolu, ale również wspólne spotkania, warsztaty po obu stronach euroregionu. Wspólny letni koncert w mieście Vrbno pod Pradědem, udział PSMV w koncertach z okazji 800-lecia Opola, udział polskiego zespołu w XXIII Międzynarodowym Festiwalu w Vrbnie i wspólny koncert bożonarodzeniowy z orkiestrą w Vrbnie.

W okresie od 15.05.2015 r.- 30.10.2015 r. parafia katedralna realizowała projekt pn.: Opole. Katedra p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII - XIV w.). Konserwacja elewacji Katedry. Prezbiterium - Etap I, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr wniosku: 52436/14/A2) w ramach Programu DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015. Kwota dotacji przyznana na realizację prac wyniosła 350 tys. zł, wkład własny parafii stanowił 157 741,59 zł. Łączna wartość projektu to 507 741,59 zł. Dotacja przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła zainicjować prace konserwatorsko - budowlane przy elewacji zewnętrznej murów Katedry.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.