Offcanvas Section

W dniu 19 października 2019 r. odszedł do wieczności śp. ks. Konrad Hermanski.

Eksportacja odbędzie się we wtorek 22 października 2019 r. o godz. 17.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zębowicach; pogrzeb – w środę 23 października 2019 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zębowicach.

 

Śp. ks. Konrad Hermanski urodził się 8.09.1957 r. w Zębowicach w rodzinie Jerzego i Helgi zd. Stanossek. jako najstarszy z pięciorga rodzeństwa. W 1972 r. ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Dobrodzieniu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16.051982 r, z rąk opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zębowicach. Po święceniach pełnił posługę wikariusza w parafiach: św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1982-1985), św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej (1985-1986), św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie (1986-1988) oraz św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach. W 1989 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Kobieli. W 1992 r. Biskup Opolski ustanowił go dziekanem dekanatu Grodków. W 1994 r. został proboszczem w parafii św. Jerzego w Kup. Po dziesięciu latach posługiwania w tej parafii w 2004 r. został proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Prężynie, jednak ze względów zdrowotnych po roku musiał zrezygnować z posługi duszpasterskiej i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 19.10.2019 r.

* * *

Polecajmy śp. ks. Konrada Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Konrad, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.