Offcanvas Section

W dniu 29 listopada 2019 r. odszedł do wieczności śp. ks. Jerzy Kowolik, lat 83, emerytowany proboszcz parafii św. Stanisława w Naczęsławicach.
Eksportacja odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w kościele pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie;
Pogrzeb odbył się w środę 4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława w Naczęsławicach.

* * *

Śp. ks. Jerzy Kowolik urodził się 21 II 1936 r. w Popielowie jako syn Józefa i Elżbiety zd. Jonienc. Szkołę podstawową rozpoczął w 1942 r. w rodzinnej miejscowości i uczęszczał do niej trzy lata. Po wojnie w 1945 r. opiekę nad nim przejął wujek, ks. Jerzy Jonienc, proboszcz w Gliwicach-Sośnicy i tam ukończył szkołę podstawową. W 1950 r. rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, gdzie 1954 r. złożył egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1959 r. w kościele prokatedralnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa.. Po święceniach był wikariuszem kolejno w parafiach: św. Mikołaja w Raciborzu (1959-1962), św. Anny w Zabrzu (1962-1968), Wniebowzięcia NMP w Bytomiu 1968-1969. W 1969 r. został najpierw wikariuszem, a od 1974 r. proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Naczęsławicach. Posługę tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w 2011 r., kiedy zamieszkał w rodzinnym Popielowie. W latach 1979- 1984 oraz 2004-2009 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Gościęcin. Jego wielką pasją życiową była muzyka, stąd w Naczęsławicach, angażując parafian, stworzył w 1971 r. zespół muzyczny Symfonia Rusticana, składający się z chóru, scholi dziecięcej, kwintetu smyczkowego i orkiestry dętej. Sam również komponował utwory muzyczne. Od 1975 r. prowadził zajęcia na Studium Organistowskim przy Kurii Diecezjalnej w Opolu. Został również powołany w 1980 r. do diecezjalnej komisji dla opracowania chorału diecezji opolskiej. Przez wiele lat organizował również diecezjalne pielgrzymki chórów i orkiestr na Górę Świętej Anny. Biskup Opolski nadał mu w 1986 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1999 r. radcy duchownego. Zmarł 29 XI 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.