Offcanvas Section

Fundacja Benedyktynów w Biskupowie wydała piąty tom naszej serii Mystagogia Benedicti, której redaktorem jest ks. Andrzej Demitrów. Tym razem z Benedyktem XVI, kontemplujemy Objawienie Pańskie i następujące po nim kolejne dni tej części okresu Bożego Narodzenia, aż do Ofiarowania Pańskiego. Wstępem opatrzył aktualnie wydany tom ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. 
Poprzednie tomy cieszyły się dużym powodzeniem, wiemy, że są one dobrą pomocą duchową. 

Książka jest dostępna:
- w Opolu: w Księgarni Świętego Krzyża (ul. Katedralna 1, Opole) i bezpośrednio u ks. Andrzeja Demitrowa;
- w Biskupowie oraz na stronie sklepu https://benedyktyni-biskupow.pl/

Dostępne są również poprzednie tomy: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post i Wielki Tydzień. Cena regularna: 34,99 zł. W komplecie lub od 5 egzemplarzy: 30 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.