Offcanvas Section

W poniedziałek, 30 listopada br. zmarł ks. Zbigniew Osadnik (71 l.), emerytowany misjonarz.
 • Eksportacja odbyła się we piątek, 4 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Nysie;
 • Pogrzeb odbyła się w sobotę, 5 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Nysie.

  Ks. Zbigniew Osadnik urodził się 4 I 1949 r. w Bytomiu, w rodzinie Leopolda i Eugenii zd. Adamiak. Ukończył szkołę podstawową im. M. Kopernika w Bytomiu i w tym mieście kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Smolenia. Po maturze w 1968 r. ukończył dwuletnie studium pomaturalne o profilu ekonomicznym w Bielsku Białej. W 1970 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 V 1976 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Wacława Wyciska. Po święceniach był wikariuszem w Gogolinie (1976-1978) oraz w parafii św. Anny w Zabrzu (1978-1980).  W 1980 r. udał się na roczny kurs języka hiszpańskiego w Louvain, a następnie w latach 1981-1986 pracował na misjach w Peru (diecezja Caraveli). W roku 1986 powrócił do diecezji opolskiej.
  W latach 1986-1987 był kapelanem sióstr w Krzyżanowicach. W okresie od 1987 do 1990 był wikariuszem w parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi w Koźlu,  a w latach 1990-1991 wikariuszem w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W 1991 r. ze względów zdrowotnych odszedł z czynnego duszpasterstwa i zamieszkał w Domu Księży Emerytów najpierw w Opolu, a następnie w Nysie. Zmarł 30 listopada 2020 r.

  Polecajmy śp. ks. Zbigniewa Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Zbigniew którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.