Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Ks. Przemysław Kaziszyn urodził się 19 października 1993 r. w Rydułtowach. Pochodzi z parafii Narodzenia NMP w Pszowie, jest to również sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej. Do szkoły średniej uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Również u Oblatów rozpoczął formację seminaryjną, którą - od trzeciego roku - kontynuował w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Pracę magisterską napisał z teologii pastoralnej, a jej temat to „Teologiczny i pastoralny wymiar odkrywania sensu cierpienia w oparciu o duszpasterski przykład Hospicjum Cordis w Katowicach”. Jego zainteresowaniami są: chwalenie Pana za piękno stworzenia, ewangelizacja „na stopa”, głoszenie innym tego, że „Pan nas kocha.”

Na obrazku prymicyjnym umieścił zdanie z Ewangelii wg św. Jana : „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Ks. Przemysław święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Rudolfa Pierskały w sobotę, 11 grudnia w kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. W tejże parafii zgodnie z dekretem będzie pełnił funkcję wikariusza. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.