Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 23 września 2022 r. w 66. roku życia i w 42. roku kapłaństwa zmarł ks. Andrzej Góra, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Urbana w Wędzinie.

***

Ksiądz Andrzej Góra urodził się 6 XI 1956 r. w Wilamowicach pow. Oświęcim w rodzinie Otto i Marii zd. Sieger. Dzieciństwo spędził w Pisarzowicach pow. Oświęcim, gdzie ukończył pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej. W 1966 r. jego rodzina zamieszkała w Bielsku-Białej i kontynuował edukację w szkole podstawowej w Starym Bielsku. W 1970 r. zamieszkał w Oleśnie, gdzie ukończył ósmą klasę i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym, w którym uzyskał w 1975 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 V 1981 r. z rąk bp. Alfonsa Nossola w katedrze opolskiej. Po święceniach został wikariuszem najpierw w parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1981–1984), a następnie w  parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu (1984–1988). W 1988 r. został mianowany proboszczem parafii św. Tekli w Wódce i ex currendo w parafii św. Wawrzyńca w Posucicach. Posługę w tych parafiach pełnił do 2011 roku. W latach 2000–2005 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Branice.  W 2011 r. został proboszczem parafii św. Urbana w Wędzinie. Po dwóch latach ze względu na pogarszający się stan zdrowia przeszedł na urlop zdrowotny. Zmarł 23 IX 2022 r.

***

Uroczystości żałobne śp. ks. Andrzeja:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 28 września 2022 r. o godz. 19.00 w kościele Bożego Ciała w Oleśnie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 29 września 2022 r. o godz. 11.00 w kościele Bożego Ciała w Oleśnie. Po Mszy św. odbędzie się pochówek na cmentarzu miejskim.

***

Polecajmy śp. ks. Andrzeja Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Andrzej, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.