Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 19 maja 2023 r. w 78. roku życia i w 50. roku kapłaństwa zmarł ks. Richard Lippok, kapłan archidiecezji Paderborn, pochodzący z naszej diecezji.

***

Śp. ks. Richard Lippok urodził się 22 I 1945 r. w Krośnicy w rodzinie Ryszarda i Elżbiety zd. Elis. Szkołę podstawową ukończył w 1959 r. w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Opolu. Po zdobyciu zawodu zapisał się do Technikum Budowlanego w Opolu, które ukończył w 1966 r. uzyskując świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 V 1973 r. w katedrze opolskiej z rąk bpa Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy (1973-1976), a następnie od 1976 r. posługiwał w parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach. W 1977 r. wyjechał do Niemiec i rozpoczął posługę w archidiecezji Paderborn, do której został oficjalnie inkardynowany 1 I 2000 r. Zmarł 19 V 2023 r. w wigilię 50. rocznicy święceń kapłańskich.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 24 maja 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Richarda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Richard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.