Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 14 lipca 2023 r. w 90. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. Alfons Stiller, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy.

***

Śp. ks. Alfons Stiller urodził się 6 XI 1933 r. w Łubiu (ówczesny powiat gliwicki) w rodzinie Benedykta i Marii zd. Kioltyka. Jego ojciec zmarł w 1946 r. Szkołę podstawową ukończył w 1947 r. w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w gimnazjum ogólnokształcącym w Pyskowicach, a następnie w Niższym Seminarium Duchownym w Opolu, gdzie w 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 XI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego na Jasnej Górze. Po święceniach został mianowany wikariuszem w Zbrosławicach (1956–1958), Kamieńcu (1958) oraz w parafii Wniebowzięcia NMP w Branicach z prawem zamieszkania w parafii Wysoka (1958–1966), której był duszpasterzem. W 1966 r. został proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2008 r. Zamieszkał wtedy w Wierzbniku. Biskup Opolski nadał mu w 1993 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1996 r. radcy duchownego. Zmarł 14 VII 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 17 lipca 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 18 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy. Następnie pochówek na cmentarzu.

***  

Polecajmy śp. ks. Alfonsa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Alfons, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.