Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 25 września 2023 r. w 63. roku życia i w 36. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Szpek, rezydent Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikolaja w Krapkowicach.

***

 Urodził się 11 VI 1961 r w Zabrzu w rodzinie Alojzego i Zofii zd. Szeliga. Szkołę podstawową ukończył w Zabrzu i kontynuował naukę najpierw przez rok w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, a następnie w Zespole Szkół Technicznych w Katowicach, gdzie w 1982 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1988 r. w kościele pw. św. Józefa w Zabrzu z rąk biskupa Jana Wieczorka. Po święceniach został wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1988-1993), a następnie św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach (1993-1996). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Ratnowicach, a w 2000 r. powierzono mu parafię Nawiedzenia NMP w Łomnicy. W latach 2003-2008 pełnił ponadto funkcję wicedziekana dekanatu Olesno. Od 2008 r. był rezydentem w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (2008-2009), św. Rocha w Starych Budkowicach (2009-2011) oraz św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej (2011-2012). W latach 2012-2013 był krótko administratorem parafii Narodzenia NMP we Włodarach. W 2013 r. przez rok był rezydentem w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku. W latach 2014-2016 pełnił funkcję kapelana w Domu św. Jana Bożego w Prudniku. W latach 2016-2019 posługiwał jako rezydent na terenie diecezji gliwickiej (parafia Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu). Od 2021 r. przez rok był rezydentem w parafii Bożego Ciała w Oleśnie, a następnie od 2022 r. w parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Zmarł 25 IX 2023 r.

 ***

 Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona piątek 29 września 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Andrzeja w Zabrzu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona sobota 30 września 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Andrzeja w Zabrzu. Po Mszy św. pochówek na cmentarzu parafialnym.

***

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.