Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W dniu 30.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych w katedrze opolskiej, prowadzonych w okresie od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r. oraz od 6.07.2023 r. do 30.11.2023 r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Diecezją Opolską w dn. 30.06.2023 r.

Strony umowy zgodnie podpisały protokół końcowy odbioru prac badawczych, ustaliły również, że w najbliższym czasie podejmą rozmowy konsultacyjne celem wspólnego zaproponowania miejsc architektury średniowiecznej odkrytego kościoła kolegiackiego, które mogą być przeznaczone pod przyszłą ekspozycję w katedrze opolskiej. Konsultacje zostaną merytorycznie wsparte przez udział specjalistów z dziedziny liturgiki.

Podpisanie protokołu końcowego oraz zgłoszenie zakończenia badań archeologicznych do Urzędu Konserwatorskiego zakończyło współpracę pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Diecezją Opolską, w zakresie interdyscyplinarnych prac badawczych archeologiczno-architektonicznych
w katedrze opolskiej. Zgodnie z zapisami zawartymi w warunkach konserwatorskich w pozwoleniu konserwatorskim na prowadzenie badań, nr 80/A/2023 r. z dn. 16.06.2023 r.,  w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia badań, do parafii katedralnej oraz Urzędu Konserwatorskiego powinno wpłynąć sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.