Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 20 marca 2024 r. w 85. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. Henryk Okularczyk, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego w Dylakach.

 *** 

Śp. ks. Henryk Okularczyk urodził się 7 VII 1939 r. w Rzeniszowie pow. Myszków (obecna archidiec. częstochowska) w rodzinie Jana i Anny zd. Wylonów. Szkołę podstawową ukończył w 1953 r. Markowicach i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Koziegłowach, gdzie w 1957 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1963 r. z rąk bp. Franciszka Jopa w prokatedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie 1963–1967), a następnie kolejno w parafiach: NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1967–1970), św. Jakuba w Sośnicowicach (1970–1973) oraz św. Wacława w Krzanowicach (1973–1974). W 1974 r. został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Królowym, a po pięciu latach w 1979 r. objął parafię św. Antoniego w Dylakach, w której posługiwał do 2009 r. Przeszedł wtedy na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 2000 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2022 r. radcy duchownego. Zmarł 20 III 2024 r.

 *** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 22 marca 2024 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Antoniego w Dylakach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 23 marca 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego w Dylakach.

***  

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.