Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W dniu 10 kwietnia 2024 r., podczas Emaus Kapłańskiego przeżywanego w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich, w obecności Metropolity Górnośląskiego abpa Adriana Galbasa SAC, zgodnie ze zwyczajem obowiązującym w diecezji opolskiej, biskup opolski nadał następującym prezbiterom tytuły honorowe:
 
1) Dziekan Honorowy:
 • Ks. Joachim Augustyniok
 • Ks. Roman Dyjur
 • Ks. Aleksander Janecki
 • Ks. mgr lic. Marian Kluczny
 • Ks. mgr lic. Adam Leszczyński
 • Ks. mgr lic. Michał Mańka
 • Ks. Andrzej Morawiec
 • Ks. dr Eugeniusz Ploch
 • Ks. mgr lic. Grzegorz Rencz
 • Ks. Jarosław Staniszewski
 
2) Radca Duchowny:
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
 • Ks. dr Krzysztof Faber
 • Ks. Henryk Kensy
 • Ks. dr Leonard Makiola
 • Ks. mgr lic. Krystian Muszalik
 • Ks. dr Sławomir Pawiński
 • Ks. prof. UO dr hab. Grzegorz Poźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.