Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Diecezjalne w Opole zapraszają na doroczne Wielkopostne Wykłady Otwarte. W tym roku, z okazji 30. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego, tematem wykładów będzie dialog teologii z innymi naukami. Wykłady przyjmą formę interdyscyplinarnej debaty w temacie aktualnych problemów i wyzwań, a dysputy odbędą się w formie dwugłosu, którego uczestnikami będą profesorowie opolskiej teologii i przedstawiciele innych nauk środowiska akademickiego miasta Opola. Pytania dotyczące problemów rozwijającej się techniki, wyzwań w sferze medycyny, w polityce, w obszarze ekologii, światopoglądu, a także w zakresie tendencji we współczesnej kulturze to zagadnienia ważne nie tylko dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, ale dotyczą także życia każdego człowieka i przyszłości ludzkości. Tegoroczne Wielkopostne Wykłady Otwarte mają na celu ukazanie, że w poszukiwaniu odpowiedzi na aktualne problemy i pytania dialog interdyscyplinarny jest możliwy i konieczny. Spojrzenie na te same problemy z różnych perspektyw stanowi wkład w poszukiwanie dróg budowy dobra wspólnego i świata opartego na współpracy i porozumieniu, zdolnego do rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań. Wykłady odbędą się w kolejne soboty Wielkiego Postu (pierwszy 17 lutego br.) w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu (wejście od ul. Książąt Opolskich 44). Rozpoczęcie o godz. 16.30.

 

6 WWO 2024

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.