Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


W dniu 30 października 2021 roku Pan Bóg powołał do siebie ks. Huberta Czernię, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

Śp. ks. Hubert Czernia urodził się 31 maja 1961 roku w Opolu w rodzinie Karola i Anny zd. Tkocz. Pierwsze dwa lata życia spędził w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach, skąd pochodziła jego matka, a w 1963 roku rodzina przeniosła się do parafii Czarnowąsy. W 1980 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 roku w katedrze opolskiej z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Od 27 sierpnia 1986 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Mikołaja w Nysie, a następnie od 26 sierpnia 1989 roku funkcję wikariusza w parafii MB Bolesnej i Św. Wojciecha w Opolu. Z dniem 30 czerwca 1992 roku biskup Alfons Nossol powierzył mu stanowisko dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Raciborzu-Miedoni, które pełnił przez osiemnaście lat. 28 czerwca 2010 roku biskup Andrzej Czaja zamianował do proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Śp. ks. Hubert Czernia oprócz posługi proboszcza pełnił także inne funkcje duszpasterskie: nieprzerwanie od czerwca 2010 roku był kapelanem Zakładu Karnego w Kluczborku oraz dekanalnym duszpasterzem rodzin dekanatu Kluczbork, w latach 2013-2018 pełnił urząd wicedziekana dekanatu Kluczbork, a od kwietnia 2017 roku był także duszpasterzem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczborku. W latach 2010–2015 był członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a od lutego 2019 roku członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Ekumenizmu. Po ciężkiej chorobie – otoczony najbliższą rodziną, gronem kapłanów i zgromadzoną w kościele rzeszą parafian – zmarł 30 października 2021 roku.

Uroczystości żałobne odbyły się:

- Eksportacja – środa 3 listopada o godz. 19.30 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku
- Msza żałobna – czwartek 4 listopada o godz. 11.00 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku; po Mszy dalszy ciąg ceremonii na cmentarzu w Kluczborku.

Polecajmy śp. ks. Huberta Bożemu Miłosierdziu: 
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Hubert, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

___________________________
zdj. Parafia NSPJ w Kluczborku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.