Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 3 listopada 2022 r. w 81. roku życia i w 56. roku kapłaństwa zmarł ks. Ginter Kurowski, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.

***

Śp. Ginter Kurowski urodził się 14 II 1942 r. w Radawiu w rodzinie Konstantego i Anny zd. Nowak. Szkołę podstawową ukończył w 1956 r. w rodzinnej miejscowości i w 1957 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach. Po jego ukończeniu złożył eksternistycznie egzamin dojrzałości w Opolu. Po maturze w 1961 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1967 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem najpierw w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku 1967–1971), a następnie w parafiach Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy (1971–1974) oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1974–1977). W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Kobieli. Po sześciu latach objął parafię św. Józefa w Bytomiu. W 1991 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, gdzie posługiwał do przejścia na emeryturę w 2017 r. Zamieszkał wtedy w rodzinnym Radawiu. W latach 1979–1983 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Grodków, a w latach 2007–2010 był członkiem Rady Kapłańskiej z wyboru. Był także duszpasterzem Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu (2012-2017). Biskup Opolski nadał mu w 2002 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 3 XI 2022 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 7 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 8 listopada o godz. 11.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym.

***

Polecajmy śp. ks. Gintera Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Ginter, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.