Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W dniach od 10 do 11 stycznia br. w siedzibie Caritas Polska, przy ul. Okopowej 55 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP poświęcone powstającemu aktualnie programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2023/24. Przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa KEP jest biskup opolski Andrzej Czaja, zaś jej sekretarzem biskup Waldemar Musioł.

Rozpoczęcie posiedzenia zostało wyznaczone na godz. 10.00 we wtorek 10 stycznia 2023 r. Członkowie Komisji odmówili modlitwę brewiarzową w ciągu dnia, a po tym zostali powitani przez biskupa Andrzeja Czaję, który wprowadził zebranych w tematykę posiedzenia, a następnie przedstawił referat pt. „Czynić Kościół synodalnym”, w którym przybliżył rozumienie synodalności.

Drugi wykład pt. „Participatio w synodalnym życiu i funkcjonowaniu Kościoła” zaprezentowała dr hab. Wioletta Szymczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po obu wykładach członkowie komisji podjęli dyskusję nad celami i założeniami programu duszpasterskiego. Sporą część dyskusji wypełniła również wymiana myśli związanych z trudnościami na drodze synodalnego przeobrażenia wspólnot parafialnych, z ciągle zbyt małym zainteresowaniem „Synodem o synodalności” oraz z potrzebą szerszego uwzględnienia omawianych uwarunkowań w przygotowywanym PD.

Pierwsza część posiedzenia została zakończona modlitwą „Anioł Pański” i obiadem. W godzinach popołudniowych Komisja udała się do Lasek k. Warszawy, miejsca kultu bł. Elżbiety Róży Czackiej. W miejscowej kaplicy Matki Bożej Anielskiej została odprawiona Msza św., której przewodniczył abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

Drugi dzień posiedzenia (środa, 11 stycznia 2023 r.) rozpoczęła Eucharystia z Jutrznią, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W części wykładowej mogliśmy wysłuchać przedłożenia dr. hab. Aleksandra Bańki z Uniwersytetu Śląskiego, który podjął temat „Synodalność Kościoła w Polsce – wnioski z syntezy krajowej i perspektywy” oraz ks. mgr-lic. Wiesława Kamińskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej, który przybliżył zagadnienie „Synodalne życie i funkcjonowanie parafii”.

Czas po obu wystąpieniach wypełniła ożywiona dyskusja skoncentrowana wokół możliwości wprowadzenia wspólnot parafialnych na ścieżkę synodalnego funkcjonowania oraz na rozmaitych konsekwencjach wspomnianego przeobrażenia, takich jak: nowy styl kierowania parafią, tworzenie „siedlisk” wiary, współuczestnictwo i współodpowiedzialność wiernych na wszystkich etapach omawianego procesu.

Na koniec spotkania bp Andrzej Czaja, przewodniczący KD KEP, dokonał podsumowania obrad komisji i zakończył je modlitwą oraz udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Krystian Piechaczek

Sekretariat Komisji Duszpasterskiej KEP

 

KDKEP1g
KDKEP3g
KDKEP2g
KDKEP4g
KDKEP1g KDKEP3g KDKEP2g KDKEP4g

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.