Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Informuję, że zgodnie z rocznym harmonogramem pracy Kuria Diecezji Opolskiej i Sąd Diecezji Opolskiej będą nieczynne w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (piątek 8 grudnia). W piątek 22 grudnia br. Kuria Diecezji Opolskiej oraz Sąd Diecezji Opolskiej będą czynne do godz. 13.00. W dniach 27-29 grudnia br. będą pracować w trybie zwyczajnym (od 8.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00).

Zachęcamy do słuchania audycji roratnich w Diecezjalnym Radiu Doxa, które będą emitowane od 4 do 22 grudnia br. (od poniedziałku do piątku) o godz. 19.20. W tym roku ich tematyka nawiązuje do programu przygotowanego przez redakcję Małego Gościa Niedzielnego pod hasłem „Franciszkowy Plac Budowy”. Dziennikarze naszego radia wraz z duszpasterzami i przedstawicielami z różnych parafii naszej diecezji będą przybliżali słuchaczom tematy poruszane na Mszach św. roratnich. W programie, oprócz rozmów, będą również konkursy dla dzieci i młodzieży.

 

4 Audycje Roratnie

W dniu 30.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych w katedrze opolskiej, prowadzonych w okresie od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r. oraz od 6.07.2023 r. do 30.11.2023 r., na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Diecezją Opolską w dn. 30.06.2023 r.

Strony umowy zgodnie podpisały protokół końcowy odbioru prac badawczych, ustaliły również, że w najbliższym czasie podejmą rozmowy konsultacyjne celem wspólnego zaproponowania miejsc architektury średniowiecznej odkrytego kościoła kolegiackiego, które mogą być przeznaczone pod przyszłą ekspozycję w katedrze opolskiej. Konsultacje zostaną merytorycznie wsparte przez udział specjalistów z dziedziny liturgiki.

Podpisanie protokołu końcowego oraz zgłoszenie zakończenia badań archeologicznych do Urzędu Konserwatorskiego zakończyło współpracę pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Diecezją Opolską, w zakresie interdyscyplinarnych prac badawczych archeologiczno-architektonicznych
w katedrze opolskiej. Zgodnie z zapisami zawartymi w warunkach konserwatorskich w pozwoleniu konserwatorskim na prowadzenie badań, nr 80/A/2023 r. z dn. 16.06.2023 r.,  w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia badań, do parafii katedralnej oraz Urzędu Konserwatorskiego powinno wpłynąć sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

W sobotę 2 grudnia o godz. 17.45 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu będą sprawowane uroczyste 1 Nieszpory Adwentowe pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Podczas liturgii rozpoczynającej nowy rok liturgiczny zostaną pobłogosławione wieńce adwentowe.

 

1 Nieszpory Adwentowe 2.12.2023

 3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

W tym roku chcemy bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał. Ufamy, że dzięki proponowanym materiałom każdy z nas na nowo odkryje swoje powołanie i charyzmaty, wyraźniej zobaczy jakie zadania i funkcje w Kościele wyznaczył Pan Bóg każdemu z nas. Odkryjemy swoją niepowtarzalność, a jednocześnie niezbędność w Bożym planie zbawienia.
„Materiały dla rodzin” Programu Duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP są formą katechezy, przeznaczonej do indywidualnej/rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań.
Każda katecheza mieści się na jednej stronie i składa się z trzech części:

1) nauczania Kościoła – w tym roku fragmenty w dużej mierze pochodzą z dokumentów Soboru Watykańskiego II;

2) katechezy na dany temat;

3) zdań proponowanych dla rodzin, które mają poszerzyć prezentowany temat lub są propozycją praktycznego zastosowania przedstawionych treści.
Zapraszamy do aktywnej realizacji Programu Duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Proszę "kliknąć" w wybrany temat.

 

GRUDZIEŃ 2023: KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ


STYCZEŃ 2024: PRZEZ CHRZEST WCHODZĘ DO KOŚCIOŁA


LUTY 2024: WŁĄCZAM SIĘ W ŻYCIE BOŻE


MARZEC 2024: ROK LITURGICZNY BUDUJE WSPÓLNOTĘ


KWIECIEŃ 2024: KAPŁANI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


MAJ 2024: ZAKONY I OSOBY KONSEKROWANE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


CZERWIEC 2024: OSOBY ŚWIECKIE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


LIPIEC 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: TWORZENIE WSPÓLNOTY OSÓB


SIERPIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: SŁUŻBA ŻYCIU


WRZESIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA


PAŹDZIERNIK 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA


LISTOPAD 2024: MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Katarzyna Gładysz-Bilska i dk Mariusz Bilski (Wakefield)
Amelia i Dominik Golemowie (Wrocław)
Monika i Marcin Gomułka (Toruń)
Helena i Marian Matys (Radlin)
Teresa Lewandowska-Niewiadomska i Sławomir Niewiadomski (Gniezno)
Urszula i Jerzy Smok (Piekary Śląskie)
s. Mirona Turzyńska OSF (Gniezno)
Aleksandra i Marek Walkowicz (Rybnik)
Koordynator: Ewa Porada (Katowice)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.