Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które na co dzień pracują poza granicami Polski, do udziału we Mszy św., która odbędzie się w czwartek 28 grudnia br. o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy. Eucharystii przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi bp Waldemar Musioł.

 
W środę 13.12.2023 r. w Kurii Diecezjalnej w Opolu odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji wigilii i pomocy świątecznej bezdomnym, samotnym i najuboższym oraz koncertowi „Tre Voci świątecznie”, z którego dochód przeznaczony będzie na rzecz Domu Nadziei w Opolu. W spotkaniu udział wzięli prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, ks. biskup Waldemar Musioł, Jałmużnik Biskupa Opolskiego s. Aldona Skrzypiec SSpS, Małgorzata Kozak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz ks. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego.
 
W czasie konferencji podkreślono, że w tym roku w Opolu nie jest organizowana duża wigilia dla wszystkich samotnych i potrzebujących, ale wigilie w różnych miejscach: w domu Biskupa Opolskiego dla bezdomnych, w ośrodku Barka, w opolskiej noclegowani, w ośrodku Szansa, spotkania dla seniorów w domach dziennych pobytów, a najuboższym przekazane zostaną paczki i bony na świąteczne zakupy.
 
11 stycznia 2024 r. w auli seminaryjnej w Opolu odbędzie się koncert „Tre Voci świątecznie”. Dzięki hojności sponsorów cały dochód ze sprzedaży wszystkich biletów-cegiełek przekazany zostanie na rzecz Domu Nadziei. Bilety-cegiełki do nabycia w Kurii Diecezjalnej, na Wydziale teologicznym UO, w parafii katedralnej oraz online
 
Tre Voci plakat 11.01.2024 fill 283x400 m

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.