Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 31 maja 2024 r. zmarł ks. Stanisław Jagodziński SCP, emerytowany rezydent Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

***
Ks. Stanisław Jagodziński pochodzi z Sycowa w archidiecezji wrocławskiej. Pierwszą profesję zakonną złożył 22 VIII 1979 r. w Towarzystwie Salezjańskim. 1 VII 1982 r. wyjechał na misje. Pracował przez rok w Zambii, następnie w latach 1983-1987 odbył studia teologiczne w Durham w Anglii. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1987 r. Powrócił ponownie do Zambii, gdzie posługiwał w latach 1987-1995, następnie w Malawi (1995-1997), a od 1998 r. przez wiele lat pracował w Republice Południowej Afryki – w Johannesburgu. Był proboszczem powstałej 28 XI 2008 r. parafii Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Walkerwil w Johannesburgu (RPA). W 2022 r. odszedł z zakonu salezjanów i wstąpił do Instytutu Sług Chrystusa Kapłana i został inkardynowany do diecezji Mohale Hoek w Lesoto. W 2023 r. przybył do Polski do diecezji opolskiej jako Delegat Generalny tego zgromadzenia na Europę. Biskup Opolski mianował go rezydentem w parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, ale po miesiącu posługi ze względów zdrowotnych musiał odejść z duszpasterstwa parafialnego i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu. Odszedł do Pana podczas pobytu w Republice Południowej Afryki 31 V 2024 r. i tam zostanie pochowany.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godz. 7.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Opolu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w parafii Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Walkerwil w Johannesburgu (RPA).

***
Polecajmy śp. ks. Stanisława Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.