Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W niedzielę 21 marca br. zmarł śp. ks. Waldemar Glowka (l. 63), proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich (w diecezji gliwickiej).

Uroczystości pogrzebowe:

 • Eksportacja -  środa 24 marca o godz. 17:00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich
 • Pogrzeb - czwartek 25 marca o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich i pochówek na miejscowym cmentarzu.

Ks. Waldemar Glowka urodził się 22 lutego 1958 roku w Bytomiu-Stolarzowicach, święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w Opolu. Pełnił posługę wikarego w Pietrowicach Wielkich, Dobrodzieniu, Krzyża Świętego w Bytomiu-Miechowicach, administratora i proboszcza parafii w Reczycach oraz administratora (od 2006 roku) i proboszcza parafii (od 2010 roku) w Łagiewnikach Wielkich.

Polecajmy śp. ks. Waldemara Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Waldemar, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

zdj.: Diecezja Gliwicka 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.