Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W poniedziałek 19 kwietnia 2021 zmarł ks. Henryk Waindzoch - kapelan Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. 

 • Eksportacja odbyła się w środę, 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00 w kościele Bożego Ciała w Czarnowąsach;
 • Pogrzeb odbył się w czwartek, 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w kościele św. Anny w Czarnowąsach.

Urodził się 18 I 1960 r. w Opolu w rodzinie Antoniego i Adelajdy zd. Bursy. W 1966 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnych Czarnowąsach, a od 1974 r. kontynuował edukację w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, w którym w 1978 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1984 r. w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Opolu z rąk bp. Alfonsa Nossola. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach  (1984-1986), a następnie św. Rocha w Tułowicach (1986-1988). W latach 1988-1995 był kapelanem sióstr w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie. Od 1995  do 2019 r. jako wikariusz w parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu był duszpasterzem w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kobylicach. Od 2019 r. pełnił funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek  w Dobrzeniu Wielkim. Biskup Opolski nadał mu w 2011 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 19 IV 2021 r.

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

___
zdj. GOŚĆ OPOLSKI

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.