Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W czwartek 29 lipca 2021 zmarł ks. Bronisław Kwapisz - były misjonarz w Brazylii. 
 
Urodził się 27 VIII 1939 r. w Pińczowie na terenie diecezji kieleckiej w rodzinie Wincentego i Anieli zd. Gniada. W rodzinnej miejscowości ukończył Szkołę Podstawową, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie. Bezpośrednio po maturze w 1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 VI 1963 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został najpierw wikariuszem w Grzędzinie (1963-1964), a następnie w parafii św. Antoniego w Gliwicach (1964-1965), Bytomiu-Bobrku (1965-1966), Rudach Raciborskich (1966-1967) i Toszku (1967-1968). W 1969 r. wyjechał na misje do Brazylii. Po powrocie do Polski w 2008 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 29 lipca 2021 r.
 
Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.
 
Polecajmy śp. ks. Bronisława Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bronisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.