Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Tegoroczne celebracje Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem naszych Biskupów, z uwagi na prace w kościele katedralnym, będą sprawowane w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej, w kościele rektorskim pw. św. Sebastiana, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha oraz w kościele Ojców Franciszkanów w Opolu. Księża Biskupi serdecznie zapraszają do wspólnego przeżywania misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Godziny i miejsca zostały umieszczone na plakacie.

7 Wielki Tydzien

 

Biskup opolski Andrzej Czaja wraz z Biskupami Pomocniczymi zapraszają wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ministrantów i członków scholi parafialnych na Mszę św. Krzyżma w Wielki Czwartek (28 marca br.), która rozpocznie się o godz. 9.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Uprzejmie informuję o zmianie w godzinach urzędowaniu Kurii Diecezjalnej w Opolu w Wielkim Tygodniu:

 • Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek – 8.00-13.00 oraz 14.00-16.00;
 • Wielka Środa – 8.00-13.00;
 • Wielki Czwartek i Wielki Piątek nieczynne.

Pracownicy Kurii i Sądu Diecezji Opolskiej będą do dyspozycji duszpasterzy i petentów od wtorku 2 kwietnia br. w stałych godzinach urzędowania (8.00-13.00 i 14.00-16.00).

Organizatorzy Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania ludzkiego życia zaprosili do przewodniczenia tej modlitwie przedstawicieli Episkopatu Polski, którzy wraz ze swymi diecezjanami podejmą ją w ważnych miejscach diecezji, z których ponadto prowadzona będzie transmisja on-line. Nasz biskup Andrzej Czaja poprowadzi modlitwę nowenny w ostatni dzień jej trwania – w Niedzielę Palmową 24 marca br. – w Sanktuarium św. Anny na Górze Świętej Anny. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do przyjazdu na Górę Świętej Anny na wspólną modlitwę, która będzie transmitowana dla wszystkich rodaków. Spotkanie modlitewne rozpocznie się o godz. 21.00. W programie: Apel Jasnogórski, dziesiątek Różańca, słowo Księdza Biskupa oraz modlitwy związane z nowenną. Transmisja tej modlitwy, dzięki współpracy z Diecezjalnym Radiem Doxa, będzie dostępna na kanale YouTube diecezjalnej rozgłośni.

 

5 Nowenna GŚA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.