Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Organizatorzy Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania ludzkiego życia zaprosili do przewodniczenia tej modlitwie przedstawicieli Episkopatu Polski, którzy wraz ze swymi diecezjanami podejmą ją w ważnych miejscach diecezji, z których ponadto prowadzona będzie transmisja on-line. Nasz biskup Andrzej Czaja poprowadzi modlitwę nowenny w ostatni dzień jej trwania – w Niedzielę Palmową 24 marca br. – w Sanktuarium św. Anny na Górze Świętej Anny. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich diecezjan do przyjazdu na Górę Świętej Anny na wspólną modlitwę, która będzie transmitowana dla wszystkich rodaków. Spotkanie modlitewne rozpocznie się o godz. 21.00. W programie: Apel Jasnogórski, dziesiątek Różańca, słowo Księdza Biskupa oraz modlitwy związane z nowenną. Transmisja tej modlitwy, dzięki współpracy z Diecezjalnym Radiem Doxa, będzie dostępna na kanale YouTube diecezjalnej rozgłośni.

 

5 Nowenna GŚA

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY
PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

 

W roku 2033 będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia, jakiego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki Jubileusz, jest dla Kościoła w Polsce wspaniałą okazją do ożywienia wiary, a nade wszystko do dziękczynienia za „wielkie rzeczy, jakie uczynił Wszechmocny” (Łk 1, 49).

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się Warszawie w dniach 13-14 marca br., podjęli decyzję, że tegorocznym obchodem bliskich już Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest odrodzenie duchowo-moralne i przygotowanie całego Kościoła w Polsce do tego wielkiego Jubileuszu.

Najważniejszymi momentami tej nowenny w latach 2024-2033 będą corocznie obchodzone uroczystości Triduum Paschalnego, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz – kończąca rok liturgiczny – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Obchodząc co roku te najważniejsze momenty liturgiczne, będziemy w sposób szczególny dziękować i uwielbiać Boską Trójcę za dzieło Odkupienia, które ogarnia cały świat.

Zachęcam duszpasterzy, aby ‒ czy to w ramach liturgii wymienionych uroczystości czy poza nią ‒ podkreślali doniosłość dzieła Odkupienia oraz zachęcali Lud Boży do wdzięczności za nie. Wiernych zaś, zwłaszcza skupionych we wspólnotach religijnych i ruchach, proszę o wielkoduszne włączanie się we wszelkie inicjatywy z tym związane.

 

✠ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Gdańsk, 21 marca 2024 roku

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, w związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, prosi wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach. W nawiązaniu do tej prośby, biskup Andrzej Czaja zaprasza wszystkich Diecezjan do włączenia się w nowennę, której towarzyszy hasło „Akcja 21:20”, przez wspólną modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach, wspólnotach duszpasterskich i rodzinach naszej diecezji. Nowenna rozpocznie się w sobotę 16 marca, a zakończy się w niedzielę 24 marca. Modlitwę nowenny należy odmawiać o godz. 21.20 (modlitwa jest zanoszona w łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, dlatego jest odmawiana po Apelu Jasnogórskim, czylil ok. godziny 21.20) oraz po każdej Mszy św. sprawowanej w parafii. Indywidualnie nowennę można odmawiać także w dowolnym momencie dnia. Układ modlitwy jest bardzo prosty, bowiem wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz dowolną modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Szczegółowe intencje na poszczególne dni są następujące:
 • 16 marca „o odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”;
 • 17 marca „o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”;
 • 18 marca „o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”;
 • 19 marca „o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”;
 • 20 marca „o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”;
 • 21 marca „o światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”;
 • 22 marca „o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”;
 • 23 marca „o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”;
 • 24 marca „o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.
Wszelkie informacje dotyczące nowenny znajdują się na stronie: www.nowenna2120.pl.
 
D1 Nowenna

Biskup Opolski mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na podstawie kanonu 87§ 1 KPK, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w dniu 8 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.