Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Robert Sadlak, wicerektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, informuje, że w sobotę 4 maja 2024 r. w kościele pw. Narodzenia NMP w Kościeliskach, podczas Mszy św. o godz. 11.00, bp Rudolf Pierskała udzieli święceń diakonatu jedynemu klerykowi z roku V z diecezji opolskiej – Krzysztofowi Kapicy - z parafii Narodzenia NMP w Kościeliskach. Otoczmy modlitwą kleryka Krzysztofa.
 
swiecenia diakonatu
W dniu 1 maja br. biskup opolski Andrzej Czaja, podczas Diecezjalnego Święta Rodziny, erygował Dom Towarzyszenia Duchownego Nazaret.
Dom ten jest odpowiedzią na potrzebę, jaką dostrzegł biskup Andrzej, aby zaradzić duchowej biedzie, jakiej doświadcza człowiek żyjący w świecie, który oferuje wiele rzeczy, ale nie daje najważniejszego – doświadczenia żywego Boga, który przez Chrystusa, w Kościele, w Duchu Świętym pragnie udzielać się człowiekowi. Dlatego postanowił powołać do istnienia miejsce, gdzie człowiek doświadczający duchowej biedy, czy poszukujący także duchowej głębi, będzie mógł otrzymać to, czego potrzebuje.
Miejsce powstania takiego Domu nie jest przypadkowe, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy jest jednocześnie Sanktuarium św. Józefa. To miejsce spotkań rodzin i centrum Bractwa św. Józefa. To tutaj w przekonaniu naszego Biskupa, jest najlepsze miejsce, aby doświadczyć głębi i duchowości Nazaretu, miejsca, które będzie potrafiło dać doświadczenie bliskiego spotkania z Bogiem poprzez Kościół, jako braterskiej wspólnoty, czerpiącej z wielowiekowej tradycji głębokiej duchowości.
Dlatego celem istnienia Domu Nazaret jest towarzyszenie dorosłemu człowiekowi w jego drodze odkrywania wartości Ewangelii i Kościoła oraz pomoc w rozwoju życia chrześcijańskiego osobom dorosłym. Dla realizacji tego celu Dom Nazaret chce korzystać z różnych metod i form działalności, jak:
   a) Indywidualne kierownictwo duchowe
   b) Adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę liturgiczną
   c) Posługę modlitwy wstawienniczej
   d) Wydarzenia formacyjne w postaci warsztatów, rekolekcje i dni skupienia
   e) Organizowanie seminariów, sympozjów, zjazdów, spotkań ekumenicznych
   f) Prowadzenie działalności kulturalno – artystycznej (koncerty, wystawy, odczyty itp.)
   g) Pomoc terapeutyczną.
Dyrektorem nowej instytucji diecezjalnej został ks. Tomasz Szczeciński.

Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się w środę 1 maja br. w Jemielnicy. Doroczne święto jest okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy, którą poprzedzi procesja z kościoła pw. Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa w intencji powołań. Tradycyjnie po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z Bractwem Świętego Józefa, w czasie którego zostaną przyjęci nowi członkowie. Święto będzie połączone z Jarmarkiem Cysterskim, który zaoferuje bogatą gastronomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

7 Jemielnica Jarmark 2024

Uprzejmie informuję, że – zgodnie z rocznym harmonogramem pracy – 2 maja br. (czwartek) Kuria i Sąd Diecezji Opolskiej będą nieczynne. W związku z dniami ustawowo wolnymi (1 i 3 maja), pracownicy Kurii i Sądu Diecezji Opolskiej po tzw. „długim weekendzie” będą do dyspozycji duszpasterzy i petentów od poniedziałku 6 maja br. w stałych godzinach urzędowania (8.00-13.00 i 14.00-16.00).

Zaproszenie do modlitwy o powołania

 

Drodzy Diecezjanie,

w dzisiejszą, czwartą Niedzielę Wielkanocną, Chrystus mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem, który chce powierzone sobie owce przyprowadzić do Ojca. Swoją misję w szczególny sposób sprawuje przez tych, których powołał i obdarzył sakramentem kapłaństwa, aby prowadzili i umacniali powierzony sobie lud. Niestety, wielką troską napawa fakt, że coraz mniej jest tych, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na to wezwanie Chrystusa. Obecnie w naszym Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu przygotowuje się do kapłaństwa zaledwie 19 kleryków dla dwóch diecezji:  gliwickiej i opolskiej. Dlatego bardzo Was proszę, aby przez najbliższy miesiąc, począwszy od dzisiejszej niedzieli aż do Święta Chrystusa Najwyższego Kapłana, które w tym roku przypada 23 maja, w sposób szczególny modlić się w naszych parafiach, domach zakonnych, wspólnotach modlitewnych, ale również w naszych rodzinach i w osobistej modlitwie o nowe powołania do służby Bożej. Módlmy się również za tych, którzy już na powołanie odpowiedzieli i formują się w naszym seminarium czy też w domach formacji zakonnej. Prośmy, aby nie upadli na duchu, ale wsłuchując się w Bożego Ducha, rozwijali się na miarę powołania, które otrzymali od Chrystusa, Dobrego Pasterza. 

Dziękując Wam za dotychczasową modlitwę o powołania i za powołanych, gorąco Was pozdrawiam i z całego serca Wam błogosławię.

 

  † Andrzej Czaja

    Biskup Opolski

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.