Offcanvas Section

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Jubileuszu Diecezji Opolskiej

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu we współpracy z Biurem Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” organizuje...

100 lat Związku Polaków w Niemczech

W poniedziałek 16 maja 2022 r. w Opolu odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 100 lat istnienia Związku Polaków w Niemczech....

Diecezja opolska ma 6 nowych diakonów

W sobotę 7 maja w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu bp Rudolf Pierskała udzielił święceń diakonatu 6 klerykom z V roku Wyższego...

Jubileuszowa Konferencja Naukowa - zaproszenie

Rok 2022 obfituje w liczne jubileusze, o których warto pamiętać i które warto też wspólnie przeżywać. 100 lat temu, czerpiąca z...

Jubileuszowe dzieła wsparcia

Jubileuszowe dzieło wparcia renowacji katedry opolskiej Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów...

AKTUALNOŚCI

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Jubileuszu Diecezji Opolskiej

maj 16, 2022
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu we współpracy z Biurem Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, z udziałem biskupa Pawła Stobrawy, z okazji obchodzonego jubileuszu diecezji. Pielgrzymka odbędzie…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny

maj 16, 2022
Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny w niedzielę 05.06.2022 r. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego). Wallfahrt der Nationalen und Ethnischen Minderheiten zum St. Annaberg Program Uroczystości: 10.00 – Modlitwy o pokój na świecie,…

KRONIKA

Śp. ks. prałat Edmund Cisak

maj 10, 2022
W poniedziałek, 9 maja 2022 r. do wieczności odszedł śp. ks. Edmund Cisak, emerytowany proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu. Eksportacja odbyła się w piątek, 13.05.2022 o godz. 16:00 w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej…

Archiwum Diecezjalne

 


Archiwum zostało erygowane 25 stycznia 1986 r. przez ordynariusza opolskiego ks. bp. Alfonsa Nossola. Mieści się w gmachu Muzeum Diecezjalnego. Posiada Statut i Regulamin.

Znak: ADOp.

Adres:

ul. kard. Kominka 1a
45-032 Opole
tel. 77 441 28 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:

Ks. dr Sebastian Krzyżanowski

Dni i godziny przyjęć interesantów:

wtorek - godz. 11.00-20.00
 

ZASÓB ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W OPOLU

Obecnie bazę zasobu Archiwum stanowią zasadniczo akta z okresu od utworzenia Administracji Apostolskiej (1945) do objęcia rządów w diecezji przez ks. bp. Alfonsa Nossola (1977).

Zespoły archiwalne:

STAN PRAWNY DIECEZJI OPOLSKIEJ
RELACJA OPOLE - STOLICA APOSTOLSKA
RELACJA OPOLE - PRYMAS I EPISKOPAT
ORDYNARIUSZE OPOLSCY
BISKUPI POMOCNICZY
KURIA OPOLSKA
RADA KONSULTORÓW (INNE KOLEGIA I KOMISJE DIECEZJALNE)
WYDZIAŁ (REFERAT) KATECHETYCZNY
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
CARITAS
DUSZPASTERSTWO
SŁUŻBA BOŻA - LITURGIA I KULT
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI
WYDAWNICTWO I KSIĘGARNIA ŚW. KRZYŻA W OPOLU, KSIĘGARNIA VERITAS
ZGROMADZENIA ZAKONNE MĘSKIE
ZGROMADZENIA ZAKONNE ŻEŃSKIE
DEKANATY
PARAFIE (W ARCHIWUM REGISTRATURY KURII)
DUCHOWIEŃSTWO (AKTA PERSONALNE ZMARŁYCH KSIĘŻY W ARCHIWUM REGISTRATURY KURII)

Jednocześnie trwa akcja przejmowania akt z Kurii Biskupiej, porządkowanie ich i systematyzacja. Archiwum przejmuje także w depozyt niektóre, cenniejsze akta (księgi metrykalne, kroniki) z parafii diecezji opolskiej.


Osobny zbiór stanowią mikrofilmy zachowanych akt metrykalnych parafii wchodzących w skład diecezji opolskiej.


Księgozbiór podręczny:
Zawiera podstawowe encyklopedie, słowniki, schematyzmy diecezjalne, czasopisma ("Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", "Archiv für schlesische Kirchengeschichte"), pozycje o Śląsku i diecezji opolskiej.

 

STATUT ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W OPOLU

Zasady ogólne

1. Diecezja Opolska posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Diecezjalne w Opolu.
2. Archiwum Diecezjalne w Opolu jest samoistną instytucją diecezjalną i rządzi się niniejszym Statutem oraz załączonym do niego Regulaminem.
3. W sprawach finansowych i budżetowych Archiwum Diecezjalne uwzględniane jest przez Referat Finansowy Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Cel i zadania
4. Archiwum Diecezjalne w Opolu spełnia następujące zadania:

- przechowuje, zabezpiecza i konserwuje posiadane akta;
- porządkuje i brakuje akta, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo;
- udostępnia materiały archiwalne organom władzy diecezjalnej oraz osobom i instytucjom kościelnym, naukowym i innym w granicach przewidzianych przez regulamin Archiwum;
- wykonuje - w miarę możliwości - na prośbę zainteresowanych, drobne prace i wypisy z akt;
- sprawuje nadzór nad składnicami akt w Kurii Diecezjalnej i Sądu Duchownego oraz nad archiwaliami parafialnymi i dekanalnymi w Diecezji;
- poszerza zasoby nabytkami z terenu Diecezji;
- prowadzi własne prace naukowe.

5. Archiwum Diecezjalne posiada - oprócz magazynów, zawierających właściwe zbiory - pracownię naukową wraz z księgozbiorem podręcznym. Zasób archiwalny
W skład zbioru Archiwum Diecezjalnego w Opolu wchodzą:

- archiwalia wytworzone przez instytucje i urzędy kościelne na terenie Diecezji Opolskiej od 1945 r., czyli od utworzenia samodzielnej jednostki Administracji Apostolskiej, przekształconej w Diecezję Opolską w 1972 r.;
- archiwalia dotyczące obecnego terenu Diecezji Opolskiej, gł. akta wizytacyjne, instytucji kościelnych w postaci kapituł kolegiackich, szkół oraz lokalne parafii (ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu);
- archiwa dekanalne i parafialne;
- archiwalia zakonów (zgromadzeń) i klasztorów z terenu Diecezji;
zbiory kartograficzne i fotograficzne odnoszące się do terenu Diecezji Opolskiej;

7. Archiwum Diecezjalne powiększa swe zasoby przez napływ archiwaliów nowszych ze składnic Kurii Diecezjalnej po 10-15 latach od ich zamknięcia oraz z parafii i dekanatów, szczególnie sprzed 1945 r., także w depozyt. Organizacja Archiwum
8. Archiwum Diecezjalne w Opolu podlega bezpośrednio Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Opolskiej, który dla zarządzania tą instytucją ustanawia dyrektora.
9. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego sprawuje bezpośredni zarząd wewnętrzny i zewnętrzny instytucją, a więc:

reprezentuje Archiwum na zewnątrz;
odpowiada za całość i należyty stan zbiorów;
wypełnia zadania wymienione w p. 6 i 7 niniejszego Statutu;
kieruje pracownią naukową i zarządza księgozbiorem podręcznym;
prowadzi kancelarię własną Archiwum;
nie może - bez pozwolenia Ordynariusza - alienować żadnego dokumentu i rękopisu;
statutowo raz w roku, także na każde wezwanie składa Ordynariuszowi sprawozdanie pisemne z działalności Archiwum.

10. Do pomocy w pracy w Archiwum dyrektor ma delegowanego i zatwierdzonego przez Biskupa Ordynariusza pracownika.
11. Archiwum używa podłużnej pieczęci: Archiwum Diecezjalne w Opolu.

Opole, 23 grudnia 1988 r.
A. Nossol, biskup opolski
 

REGULAMIN ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W OPOLU

1. Materiały archiwalne, przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Opolu, za wyjątkiem akt zastrzeżonych, są udostępniane dla osób i instytucji pracujących naukowo w pracowni Archiwum.
2. Zezwolenia na korzystanie z akt udziela dyrektor Archiwum na pisemną prośbę zainteresowanego.
3. W prośbie kierowanej do dyrekcji Archiwum należy podać:

- materiały archiwalne, z jakich badacz pragnie korzystać,
- temat zamierzonej pracy i jej charakter (dyplomowa, magisterska, doktorska, artykuł do druku itp.),
- zobowiązanie do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu,
- zobowiązanie o dostarczeniu l egz. ogłoszonej drukiem pracy.

4. Materiałów udostępnianych jednemu badaczowi zasadniczo nie udziela się innym pracownikom.
5. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga uzyskania zezwolenia Biskupa Ordynariusza.
6. Korzystającym nie wolno zmieniać porządku ułożenia materiałów archiwalnych, dokonywać w tekście zmian, czynić notatek i znaków oraz brudzić akt.
7. Po ukończeniu kwerendy badacz obowiązany jest osobiście zdać wypożyczone akta i książki kierownikowi archiwum i poinformować, w jakiej mierze skorzystał z dostarczonych źródeł.
8. W razie stwierdzenia uchybień przeciwko przepisom Regulaminu, korzystającemu może być cofnięte pozwolenie na korzystanie z archiwaliów i książek.
9. Archiwum Diecezjalne w Opolu nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz.

Opole, 23 grudnia 1988 r.
A. Nossol, biskup opolski

 

Publikacje o archiwum

Dekret erekcyjny Archiwum Diecezjalnego w Opolu, "Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" 44(1989) nr 9, s. 245.
Statut i Regulamin Archiwum Diecezjalnego w Opolu, "Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" 44(1989) nr 9, s. 246-249.
J. Kopiec, Funkcje archiwum kościelnego, "Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" 44(1989) nr 9, s. 249-264.
J. Kopiec, Archiwa parafialne w Diecezji Opolskiej, "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 75(2001), s. 161-167.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.